SkillsAct4Vet – Training

Модул 1 - ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА

Упражнение 2

Изграждане на самочувствие у студентите в различни професионални ситуации чрез участие в екипна ролева игра.

Необходими материали

Учителят трябва да предостави на студентите детайлно описание на професионалната роля, която заемат, конкретната професионална ситуация, в която са поставени, и очакваните задачи, които трябва да бъдат изпълнени.

За да ориентира и помогне на студентите, описанието на задачите на ролевата игра трябва да се състои от следните елементи:

 • Получаване на съществена информация за дадената ситуация;
 • Фокусиране върху ключовите цели;
 • Разпознаване на съответните налични възможности за намиране на решение;
 • Избиране на подходящ набор от действия и стартиране на план за изпълнение, за да бъде свършена работата;
 • Ориентиране към резултатите – познаване кои резултати са важни и фокусиране на ресурсите за постигането им;

Изисква спазване на стандартите за качество, обслужване и производителност, спазване на крайните срокове и настройки, постигане на целите.

Очаквано/Необходимо време

Учителят трябва да представи и разпредели задачите в рамките на 10-25 минути по време на работата в клас. След това учителят трябва да даде няколко дни на студентите, за да подготвят задачите си като домашна работа. Студентите трябва да представят своята роля във времеви интервал от 45 до 60 минути.

Описание и насоки

Основната идея е студентите да бъдат поставени в реална професионална ситуация в различни роли в една компания/фабрика/ресторант и т.н. От ролята на лидер (отговорно лице за работния поток) до ролята на работник (лице, което трябва да спазва стриктно работния процес).

За да се постигне максимално реална професионална ситуация и да се изгради самочувствието на студента, задачата трябва да опише и определи работната сцена, както следва:

 1. Определете ситуацията – например: помисли за ситуация, при която подготвяш работна зала в предприятие/фабрика/офис и ресторант и др.
 2. Предостави малко информация за работните инструменти
 3. Определете ролите на различно ниво в рамките на професионалната йерархия

Играйте според ролята: Всички студенти играят според възложените им роли и се проучват взаимно чрез разпити, спорове, разрешаване на конфликти и решаване на проблеми, така че да се създаде сложна ситуация

Оценка и дискусия

Дискусията след ролевата игра е важна, за да се разбере с какво е допринесло упражнението и какво ново се е научило от него. Колкото повече ученици говорят за това, толкова по-уверени и умели ще се чувстват в подобна ситуация в бъдеще.

Ролевата игра, свързана с професионална ситуация, може да доведе до преодоляването на разликата между знанията, получени в класната стая, и реалните умения, необходими за управление/работа в дадена компания. Ролевата игра ще запознае студентите с реалната работна среда и ще им позволи да се учат, като:

 • се фокусират върху решаването на проблеми и лидерството;
 • насърчаване самооценката на уменията;
 • да им бъде помогнато да осъзнаят какви умения трябва да подобрят/усъвършенстват;
 • да им бъде помогнато да разберат какво означава да се намират в реална работна ситуация.

Източници:

 1.  https://www.slideshare.net/lorensudeep/article-confidence-building-role-play-activities?fbclid=IwAR0Uhf6WP6143_jYSh0uugU02fBkYBI5Bxt6NM3NYxi3agwpZVuF31OE5Zg
 2. https://oureverydaylife.com/confidencebuilding-games-5929198.html
 3. https://www.edsys.in/best-confidence-building-activities-and-games/?fbclid=IwAR3QMQFPol6iow5KwkS_Y-3PO4CRWfK9EynomJHaG1NY5urCGM_0EdX87EI
 4. https://sfyouth.eu/index.php/en/sfyouth-toolkit/global-citizenship-education/teaching-and-evaluating-global-citizenship-classroom-activities/9-confidence-and-self-esteem?fbclid=IwAR0Uhf6WP6143_jYSh0uugU02fBkYBI5Bxt6NM3NYxi3agwpZVuF31OE5Zg
 5. http://play4guidance.eu/
 6. https://core.ac.uk/download/pdf/10893228.pdf
 7. https://positivepsychology.com/self-confidence/