SkillsAct4Vet – Training

Модул 1 - ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА

Упражнение 1

Мултикултурен “Аз”

Необходими пособия

Химикалка, шаблон за разпечатване (редактируем). Шаблонът може да бъде или под формата на обикновен файл с думи, който може да се редактира онлайн, или просто върху лист хартия и директно да се попълва с химикалка

Очаквано необходимо време

15 минути (насоки и обяснения) + 15 минути дискусия

Описание и насоки

Подгответе шаблон и раздайте копие от него на учениците. Ученикът трябва да направи следното. Той/тя се поставя в средното пространство и записва името си в полето. След това помолете ученика да помисли за някои характеристики, черти, които смята, че са най-важни за него. Тези характеристики могат да бъдат всичко. Дайте някои примери за това какви биха могли да бъдат: Мъж или жена, националност, личностна черта, която според тях е характерна за тях (напр. умен, забавен, интровертен или екстровертен, срамежлив, приказлив и т.н.) религиозна ориентация, външни характеристики (напр. черен, бял, азиатец и др.).

Ученикът трябва да избере тези, с които се идентифицира в най-голяма степен. Желателно е ученикът да включи поне някои от културните характеристики, които много пъти се използват като основа за изграждане на стереотипи. Тоест характеристики или културни черти, които се отнасят до националност, религия, ценности, нагласи и практики (като например да си вегетарианец или да мълчиш, да говориш, да говориш силно, да изразяваш себе си много чрез движения на ръце и др.)

Шаблонът за учениците трябва да изглежда така. Можете също така лесно да си приготвите сами и да добавите още кръгове, за да добавите повече характеристики, но се препоръчва да поддържате броя им малък, за да могат учениците да се опитат да изберат най -важните за тях:

След като ученикът е готов с попълването на шаблона, помолете го да помисли за два различни случая, които са се случили в миналото му:

  1. Помислете за време, период или дори ситуация или случай, когато са били особено горди да се идентифицират с една от характеристиките (дескрипторите), които са използвали в своя шаблон. Помолете ги да си водят бележки, описващи това преживяване и как се чувстват те и другите (ако са замесени) по отношение на него.
  2. Помислете за време, период или дори ситуация или случай, когато не е било приятно или дори болезнено да бъдете идентифицирани с някоя от характеристиките (дескрипторите), които са използвали в своя шаблон. Помолете ги отново да си направят бележки, описващи това преживяване и как те и другите (ако са участвали) са се чувствали по него.

След това помолете учениците да запишат (доколкото им е известно или чрез собствен опит, или чрез това, което са чули чрез приятели, родители, средства за масова информация, книги, филми и т.н.) някои стереотипи (обобщения), свързани с една от характеристиките с които са избрали да се идентифицират, но смятат, че всъщност не са в съответствие с това, което смятат, че са в действителност.

Трябва да използват следното изречение:

Аз съм ______, но не съм ______.

Пример:

Аз съм италианец, но НЕ говоря през цялото време, не правя много жестове, като движа ръцете си, когато говоря с други хора.

Оценка и дискусия

Преминете през характеристиките, които учениците са избрали. Обсъдете заедно бележките, които водят за времето, когато са се чувствали горди с тях или неприятни с тях в миналото. Помолете ги да споделят подробно своите мисли за това и причините за това.

Упражнението помага на учениците да обмислят културните различия, да разберат начина, по който се изграждат стереотипите и невалидните генерализации, като в същото време им помага да придобият културна емпатия, осъзнатост, толерантност към другия, разбиране на различни навици и мироглед . Това в крайна сметка ще им помогне да се адаптират по-добре към различните културни условия, като същевременно внесат своя собствен културен състав не като един, който ги дистанцира от другите, а такъв, който би могъл да се използва и за показване на начини на извършване на неща, които биха могли да бъдат полезни за поставените цели.