SkillsAct4Vet – Training

Модул 1 - ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА

Упражнение 1

Развиване на екип чрез анализ на уменията

Източник: тази дейност е разработена от Etctoolkit.org.uk

http://files.eun.org/I-LINC/entrelearn_entrepreneurial_learning_toolkit_for_teachers.pdf 

Забележка:

През 2017 г. Adi (партньор на SkillsAct4VET) установи сътрудничество с European Schoolnet за превод на Entrelearn. Преводът е публикуван за първи път през 2017 г. на уебсайта на „I LINC“. I LINC е проект на Horizon 2020, който приключи през 2017 г. http://www.eun.org/projects/detail?articleId=676311 Entrelearn съдържа повече от 65 учебни дейности по предприемачество. Entrelearn е тясно свързан с EntreComp: Рамката за предприемачески компетентности (Entrepreneurship Competence Framework), създадена от Euroean Commission. ADI представи рамката заедно с един от авторите (Margherita Bacigalupo) по време на международната конференция на ADi. Третият документ, свързан с Entrelearn и Entre Comp, е „Entre Comp в действие“. Silvia Faggioli работи като външен оценител на “EntreComp в действие“ преди публикуването му.

Необходими материали

Хартия или флип-чарт, моливи, компютри или мобилни телефони

Очаквано/Необходимо време

2 часа

Описание и насоки

Студентите трябва да разберат ролята си в една група, за да станат активни, независими, отговорни за действията си и да поемат отговорност за необходимите задачи.

В това упражнение студентите се стремят да разпознаят уменията, присъщи на екипа или необходими на групата за постигане на дадена цел/извършване на дадена задача. Тази дейност показва, че самоосъзнаването и самоефективността се прилагат както за екипите, така и за отделните личности. Представяйки груповото предизвикателство (което може да бъде оценка или групова дейност по време на час) помолете студентите в групата да определят ролите, необходими за постигане и изпълнение на тази задача. Задачата може да бъде научно изследване, групов проект. Първо, помолете студентите да идентифицират броя и вида на ролите, необходими за изпълнение на предложението, проекта или груповото предизвикателство. Обикновено те ще се съсредоточат върху резултатите от проекта, но направете така да помислят и върху уменията, които могат да бъдат необходими в рамките на проекта, като например – комуникация, тийм лидер, организиран, търпение, добър слушател. С помощта на флип-чарт хартия, те могат да започнат да оформят тези отговорности в роли или работни места. Някои от техните умения могат да бъдат пряко свързани с ролите, други могат да бъдат самостоятелни елементи, които желаят да видят в екипа и които могат да бъдат идентифицирани на Post-its. Осигурете снимки на хора или нов флип-чарт и ги помолете да представят ролите, необходими за изпълнение на работата/за посрещане на предизвикателството. Това може да бъде представено на групата или може да бъде създадено постерно изложение, което включва проекта и предложените от тях решения (професионални роли и умения).

Примери

  1. Студентите получават списък с благотворителни проекти и трябва да изпълняват следните задачи в рамките на определено време: Намерете информация за всеки проект, Изберете един от проектите, Представете проекта пред останалите, обяснявайки причините за избора си. Отделните презентации трябва да се гласуват от останалите групи.
  2. Помолете студентите да реализират измислено пазаруване с 20 EUR, за да подготвят парти за рожден ден с поканени приятели. За да се запознаят с цените на продуктите, могат да търсят в интернет или да използват брошурите на някои магазини (можете да ги подготвите предварително). Първо, студентите трябва да напишат по групи какво искат да купят за партито (храна, напитки, декорация…). Трябва да направят списък на всички необходими артикули и да добавят цена към всеки един от тях. След това трябва да се поберат в 20 EUR, така че вероятно ще трябва да приоритизират продуктите по важност и да направят компромис в рамките на групата. Най-накрая групите ще трябва да представят своите покупки и да сравнят резултатите си едни с други. Помолете ги да дадат обратна връзка един на другиго.
  3. Свържете се с компания и ги помолете да представят бизнеса си въз основа на Business Model Canvas. Когато учениците посещават компанията, ще трябва да си водят бележки в своите Business Model Canvas, а накрая да сравнят и обсъдят бизнес модела, с това което са записали. Връзка към платното за бизнес модел: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Business_Model_Canvas.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Business_Model_Canvas.png

Firstly, ask students to identity the number and type of roles required to deliver the proposal, project, or group challenge. Typically, they will focus on the project deliverables, but ensure that they also think of the skills needed within the project, such as communication; team leader; organised; patient; good listener. Using flip chart paper, they can start to shape these responsibilities into roles or jobs. Some of their skills may link directly to roles, others may be standalone elements that they wish to see in the team and these can be identified on Post-its. Provide images of people or a new piece of flip chart and ask them to present the roles required to deliver the job/ meet the challenge. This can be presented to the group, or a poster-showcase can be created which includes the brief/project and their proposed solutions (job roles and skills).

Оценка и дискусия

За да се направи преглед на уменията, развити в тази задача, е важно да се направи преглед на процеса с групата, както и на резултатите. Въпросите за размисъл могат да включват:

  • Кой демонстрира лидерство?
  • Кой анализира задачата най-ефективно?
  • Как преодоляха всички пречки или „спирания“ в работата ви?
  • На какви ресурси са разчитали?
  • Какви умения за работа в мрежа подкрепиха тази задача?

Попитайте групата да помисли върху анализа на уменията, които са предприели, и способността им да се справят с предизвикателството/задачата. Какво е необходимо в екипа им, за да се превърне в „екипа-мечта“ и какви качества биха им били необходими? Какви стъпки трябва да предприемат (лично и професионално), за да развият уменията си като екип за това предизвикателство?