SkillsAct4Vet – Training

Модул 1 - ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА

Упражнение 1

Изграждане на самочувствие у студента, който е влезнал в ролята на лидер или работник.

Необходими материали

Учителят трябва да предостави на студента детайлно описание на професионалната роля, която заема, конкретната професионална ситуация, в която е поставен, и очакваните задачи, които трябва да бъдат изпълнени.

Очаквано/Необходимо време

10-15 мин. предаване на задачата, 2-3 дни подготовка на студентите като домашна работа, 10-45 мин. за презентиране

Описание и насоки

За да ориентира и помогне на студента, описанието на задачите на ролевата игра трябва да се състои от следните елементи:

Получаване на съществена информация за дадената ситуация;

Фокусиране върху ключовите цели;

Разпознаване на съответните налични възможности за намиране на решение;

Избиране на подходящ набор от действия и стартиране на план за изпълнение, за да бъде свършена работата;

Ориентиране към резултатите – познаване кои резултати са важни и фокусиране на ресурсите за постигането им;

Изисква спазване на стандартите за качество, обслужване и производителност, спазване на крайните срокове и настройки, постигане на целите;

Основната идея е студентът да бъден поставен в реална професионална ситуация като лидер (отговорно лице за работния поток) или като работник (лице, което трябва да следва стриктен работен процес).

За да се постигне максимално реална професионална ситуация и да се изгради самочувствието на студента, задачата трябва да опише и определи работната сцена, както следва:

Определете ситуацията – например: помисли за ситуация, при която подготвяш работна зала в предприятие/фабрика/офис и ресторант и др.

Предостави малко информация за работните инструменти

Определете ролите на различно ниво в рамките на професионалната йерархия

Играйте според ролята: Всички студенти играят според възложените им роли и се проучват взаимно чрез разпити, спорове, разрешаване на конфликти и решаване на проблеми, така че да се създаде сложна ситуация

Оценка и дискусия

Дискусията след ролевата игра е важна, за да се разбере с какво е допринесло упражнението и какво ново се е научило от него. Колкото повече ученици говорят за това, толкова по-уверени и умели ще се чувстват в подобна ситуация в бъдеще.

Ролевата игра, свързана с професионална ситуация, може да доведе до преодоляването на разликата между знанията, получени в класната стая, и реалните умения, необходими за управление/работа в дадена компания. Ролевата игра ще запознае студентите с реалната работна среда и ще им позволи да се учат, като:

се фокусират върху решаването на проблеми и лидерството;

насърчаване самооценката на уменията;

да им бъде помогнато да осъзнаят какви умения трябва да подобрят/усъвършенстват;

да им бъде помогнато да разберат какво означава да се намират в реална работна ситуация.