SkillsAct4Vet – Training

Модул 1 - ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА

Раздел 4: Културна осведоменост

Кратко определение/Кратка дефиниция

Културното осъзнаване започва с разпознаването както на различията, така и на приликите, които съществуват между две или повече култури. Това води до способността на индивида да функционира и ефективно да управлява поведението, нагласите/манталитета си и комуникацията си в културно разнообразни условия. За да има културно осъзнаване, човек трябва да бъде чувствителен към нуждите и емоциите както на собствената си култура, така и на тази на другите. Тази чувствителност в крайна сметка ще даде възможност за зачитане и толериране на културното разнообразие и ефективна комуникация с членовете на различни културни и социални среди.

Трудности, на които умението отговаря

Животът в чужбина за по-кратък или по-дълъг период от време е предизвикателство, особено в обстановка, в която човек трябва да си сътрудничи с членове на друга културна и социална група или дори с мултикултурна група, което често може да се случи при мобилност в чужбина.

Докато е в чужбина студентът по мобилност ще се изправи пред различни модели на човешко поведение, включително практики, вярвания, ценности, ритуали, обичаи, както и поведения в етнически и религиозен план. Разпознаването и след това разбирането на нюансите на другите култури е предизвикателство, тъй като то води до четвъртото съответно разпознаване на нюансите на собствената култура.

За да комуникира ефективно, студентът по мобилност трябва да възприеме културното разнообразие като преобладаващ модел, но и като проявяващо се в ежедневието и комуникацията. Това далеч надхвърля езиковата бариера, тъй като разглежда културните различия според раса, етническа принадлежност, националност, пол, религия, вярвания, модели на поведение сред членовете на различна общност или организация.

Култивирането на културната осведоменост е насочено към преодоляване на основните пречки, които могат да възпрепятстват комуникацията и в крайна сметка взаимното разбирателство и сътрудничество като предразсъдъци, предубеждения (като умствена ориентация за или срещу някого или група хора), дискриминация или дори фанатизъм или расизъм (нагласа за нетолерантност).

Поведенчески показатели

TСъществуват определени поведенчески показатели в смисъл на поведенчески модели, които могат да помогнат на студентите по мобилност да развият културна осведоменост:

 • Мотивиране с цел научаване за културата домакин и наблюдаване/проучване културния етикет и нюанси (например: какво правят хората, когато се срещат, как се наричат помежду си, кои жестове се приемат и кои не, език на тялото и т.н.)
 • IИдентифициране на културното поведение и практики на лицата, които са валидни за всички членове на културата/обществото домакин (търсене и идентифициране на възможни общи културни знаменатели)
 • Да не се страхувате, когато действате по „неправилен„ от културна гледна точка начин, а да черпите от това, за да се адаптирате по-добре и да прецизирате собственото си поведение спрямо новата културна среда (обърнете се към културните си „гафове“ с хумор, по конструктивен начин)
 • Опитва се да „отразява“ обичаите и жестовете на хората (държи се по подобен начин и наблюдава обратна връзка от другите)
 • Разпознаване и прилагане на корекции и адаптации, необходими в различни социални и професионални ситуации (наблюдавайте поведението си и вижте какво „работи“ и какво не, и след това започнете малко по малко да го прилага в ежедневната си практика)
 • Избягване на обобщения чрез тяхното деконструиране с цел научаване на повече за културата домакин (разпознаване и премахване на стереотипите като необосновани обобщения)

Защо умението е важно за студентите по мобилност и кои под умения са свързани с него?

Културната осведоменост е изключително важна за студентите по мобилност, за да могат да общуват и да си сътрудничат по здравословен и приемлив от културна гледна точка начин. Придобиването на чувствителност към културните различия може да се превърне в действие, което е подходящо в културно отношение и култивира културната компетентност, т.е. способността да се използват експериментални и междуличностни умения с цел да се благоприятства разбирането и оценяването на културните модели и различия. Културната осведоменост е важна и като инструмент за самооценка и самокритичност, както и като инструмент за борба със стереотипите. Културната осведоменост насърчава културното многообразие чрез не осъждащи и съпричастни нагласи.

Набор от определени под умения са свързани с културната осведоменост:

Инфографика с под уменията с икони

Толеранс

Приемане на разнообразието от подходи, външен вид, ценности и поведение на хората и стремеж към съгласуване на собствените убеждения, като в същото време приемаме, че другите се придържат към техните.

Адаптивност

Желание и способност за научаване на нови умения и поведения, особено в лицето на нови и променящи се обстоятелства и ситуации

Откритост

Способност да бъдеш широкоскроен, отворен към нови преживявания и готов да опиташ нови неща

Любопитство

Желанието да се запознаеш и да научиш за различни аспекти от живота

Емпатия/Съпричастност

Разбиране какво преживяват другите чрез осъзнаване на техните чувства и емоции.

Как да използваме упражненията?

Следвайки този раздел, са налице две упражнения, които учителят трябва да проведе, за да демонстрира значението на културната осведоменост. Първото упражнение е предназначено да се извърши индивидуално от всеки студент, докато второто е групова дейност. Упражненията помагат да се доразвие мекото умение, подчертавайки концепциите за уникалност и различност като основни елементи при възприемането на културното многообразие.

Резултати от обучението

Учебни резултати за обучаващите:

 • придобиване на определение за „културна осведоменост“ в контекста на мобилността на студентите
 • разбиране на поведенческите елементи, свързани с културната осведоменост като меко умение, което да се прилага при краткосрочна мобилност в чужбина
 • признаване на под умения в рамките на културната осведоменст, които са свързани с поведението на студентите

Обучаващите ще могат да насочат студентите към:

 • Станете културно толерантни, като се борите с предразсъдъци и стереотипи
 • Създайте здравословна среда за сътрудничество с членовете на различни култури
 • Разберете какво могат да внесат в среда на съвместна работа като културни и социални участници и как културното разнообразие може да функционира за постигане на общи цели на работно място
 • Култивирайте адаптивността като отношение, което ще им помогне в професионалната им кариера
 • Придобийте глобална осведоменост като меко умение във взаимосвързан свят (способност да се ориентирате и да прегърнете културните различия като бъдещи професионалисти, служители и социални участници