SkillsAct4Vet – Training

Модул 1 - ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА

Раздел 3: Последователство

Кратко определение

Последователството е способността да подкрепяш ръководителя/шефа (или референта) на работното място, да поемаш отговорност за общата цел и активно да участваш във всяка задача или промяна, необходима на групата. Това е способността да демонстрираш сътрудничество, доверие между членовете на групата и качество за сплотеност. Последователството включва и критично мислене, автономност и способност за подкрепа на лидер.

Трудности, на които умението отговаря

Когато организацията вземе решението да наеме нов стажант, тя приема леко да промени досегашната си рутина, както и процедурите и правилата си, за да включи в екипа си ново „неопитно“ лице. Дружеството означава всички лица, участващи на всички етапи от дейностите, в които стажантът е включен: наставник, ръководител на проекти, колеги, участващи в същите дейности. Успехът на стажа зависи много от начина, по който компанията се подготвя да приеме стажанта, но още повече от начина, по който стажантът се вписва в тази компания и в нейните цели и задачи.

Последователството е способността да подкрепяш други членове на екипа, като наставник, мениджър, друг колега, и да участваш активно в определянето и постигането на целите.

Един от триковете на това важно меко умение е традиционната представа, че лидерите са активни, а последователите – пасивни. Това е погрешно и допринася за неправилното схващане относно организационните функции на началниците и подчинените. Бихейвиористите признават, че активните последователи влияят на лидерите на всяко ниво от йерархията и че самото лидерство е процес, а не личност.

Има много митове за последователството:

 • Това е по-малка роля
 • Това е просто подготовка да бъдеш лидер
 • Занимава се с управление, безразборно или „политическо“
 • Едип път като станеш лидер, вече не си последовател
 • Трябва да бъдеш добър последовател, за да бъдеш добър лидер
 • Последването/Следването е пасивно. Лесно е

Ефективното обучение по последователство в класната стая е предизвикателство поради медийните послания, които предпочитат лидерството, вътрешните схеми, държани от студентите, които игнорират последователството, и културните предубеждения срещу него. Студентите и дипломираните студенти са устойчиви на идеята за последователството, тълкувано като лошо възприето лидерство или като уреждане на по-ниска позиция. През последните години нагласите започнаха да се променят и студентите забелязаха, че следното е очаквана, здравословна част от взаимната връзка в социалните медии и че тя не носи негативни конотации/последствия.

Стажантите, които остават в организацията за кратък период от време, не винаги могат да участват в пълния процес на работа (например: да участват в даден проект от началото до края). Повечето пъти те могат да съдействат само за част от него. При тези обстоятелства е от ключово значение всеки стажант да се чувства като част от по-сложна картина, където всяка част, също така и последната пристигнала, е от решаващо значение за успеха.

Студентите също могат да се чувстват по-малко квалифицирани, тъй като са в процес на обучение и може главно да им бъдат поверявани основни/фундаментални/бейсик задачи, особено в самото начало на стажа им в новата компания. Обучението по последователство и запознаването им с важността на тази способност ще прожектират огромна разлика в подхода им към практиката им в чужбина.

Поведенчески показатели

Налице са определени поведенчески показатели в смисъл на поведенчески модели, които могат да помогнат на студентите по мобилност да развият адаптивност и четене на съдържание:

 • Подкрепа на мениджъра или ръководителя (например: да разбираме хумора му и да го подкрепяме)
 • Насърчаване на съвместни и уважителни работни отношения, намаляване на оплакването и негативното говорене
 • Ангажираност на работното място, фокусиране върху основните, крайните резултати освен отделните, конкретни задачи
 • Чувство за ангажираност и участие в екип, сътрудничество с другите и полагане на допълнителни усилия, ако е необходимо
 • Помагане на колегите, дори и да няма лична полза/изгода (например: ако е необходимо да се поеме още една смяна, за да се изпълнят поставените задачи и да се спази срокът)
 • Изразяване на съгласие относно целите на групата
 • Чувство за отговорност дори и в предизвикателни ситуации, поемане на отговорност за възможни грешки, без да бъде хвърлена вината върху трудните обстоятелства
 • Подкрепяне на колегите, когато преминават през трудни моменти
 • Изразяване на собствената гледна точка по положителен начин, избягвайки каквато и да е критика
 • Получаване на обратна връзка и споделяне на идеите си с ръководителя/шефа
 • Наличието на принос се възприема като нещо градивно от страна на ръководителя/шефа

Защо умението е важно за студентите по мобилност и кои под умения са свързани с него?

Доброто последователство се характеризира с активно участие в преследването на организационни цели.

Това означава, че последователството е умението, което позволява на студента да работи независимо/самостоятелно, да бъде отговорен за действията си и да поема отговорност за необходимите задачи. Когато студентът започне своя професионален опит в нова компания, разбира се, никой няма да очаква от него да поеме отговорност или да бъде абсолютно независим, но да има склонност да работи самостоятелно и да бъде отговорен, може да помогне на организацията да даде на студента по-интересни задачи, които да изпълнява.

Всъщност, последователството показва по-голяма и по-силна ангажираност относно групата. В този случай компанията домакин и ангажираността са от ключово значение за успеха на практиката в чужбина.

Ангажиментът може да бъде към компанията домакин, но и към проекта (т.е. проект Erasmus+) или към училището, което предоставя възможност за обучение в чужбина.

Според много експерти, когато човек притежава компетенции за последователство, той/тя е по-склонен да стане добър лидер. Всъщност в есето „В похвала на последователите“ от Робърт Кели, публикувано през 1988 г., което все още се счита за едно от шедьовърските изследвания за лидерството, а оттам и за последователството, приносът на лидера засяга само 15% от резултатите, докато останалото зависи от сътрудниците.

Ето набор от определени под умения, които един добър последовател трябва да притежава:

Технически умения

Инвестирането в непрекъснато учене и технически умения свидетелства за добро последователство, тъй като лидерът и екипът му трябва да имат доверие в компетенциите на колегите, които делегират.

Воля за учене (непрекъснато)

Добрият служител/колега се грижи за обучението си непрекъснато и никога не спира да се самоусъвършенства.

Критически дух

Добрият последовател е този, който винаги мисли доброто на компанията, а не собствения си интерес. Всички критики, които могат да бъдат адресирани, имат за основна цел общо подобрение на цялата група.

Самоорганизираност

Тясно свързана с уменията за управление на времето и проактивността

Способност/умения за работа в екип

Успехът е постигане целите на групата, а не славата и саморекламата

Кураж/Смелост

Поемане на отговорност за решенията и действията си

Изразяване на мнение

Искреност

Никога не лъжи за грешките си. По-добре е да ги приемеш и веднага да помислиш за начин как да бъде коригирана ситуацията, вместо извинения и обосновки, които да измисляш пред по-висшестоящия.

Никога не лъжи за постиженията на другите и признавай техните заслуги

Източници

 1. https://www.pmi.org/learning/library/importance-of-effective-followers-5887
 2. This article describes followership as a complementary aspect of leadership:
  https://iveybusinessjournal.com/publication/followership-the-other-side-of-leadership/
 3. The video, from the Ted.ED repertoire, shows with the metaphor of Dancing, the strict relation between followership and leadership:
  https://ed.ted.com/best_of_web/ypFEhSjj
 4. This article appeared the first time in the Harvard Business Review in 1988. It exalts the benefits of followership attitude in teams, through practical examples and showing 5 different followership patterns:
  https://hbr.org/1988/11/in-praise-of-followers
 5. This Tedx Video shows as Followership and Leadership are the results of the same creation process:
  https://www.youtube.com/watch?v=dWfqWy3Gfmg

Как да използвате упражненията

Следвайки този раздел, са налице две упражнения, които учителят трябва да проведе, за да демонстрира значението на последователството. Първото упражнение е предназначено да се извърши индивидуално от всеки студент, докато второто е групова дейност. Упражненията помагат да се доразвие мекото умение с помощта на игра, метафора на ситуацията от реалния живот.

Следващите разсъждения и дискусия ще покажат как упражненията представляват тренировъчен момент, разкривайки в същото време и стратегия за ефективно обучение на меките умения.

Резултати от обучението

Учебни резултати за обучаващите:

 • придобиване на определение за „последователност“ в контекста на мобилността на студентите
 • разбиране на поведенческите елементи, свързани с последователността като меко умение, което да се прилага при краткосрочна мобилност в чужбина
 • признаване на под умения в рамките на последователността, които са свързани с поведението на студентите

Обучаващите ще могат да насочат студентите към:

 • Развиване на манталитет за сътрудничество
 • Укрепване ангажираността им към проект/стаж/обучение
 • Повишаване отговорността към мобилността и дейностите (също и в трудни/предизвикателни ситуации)
 • Насърчаване искреността в изразяването на обратна връзка
 • Прилагане на умения за управление на времето и комуникация в екип