SkillsAct4Vet – Training

Модул 3- След мобилността

Въведение

Презентация на Модул 3

Този модул се фокусира върху дейности, които трябва да се предприемат от обучители и ученици след мобилността на учениците в чужбина.

Първо инструментът за самооценка SkillsAct, който измерва силните страни и подобренията по отношение на разглежданите меки умения,

е представен и обяснен, включително инструкции как да го използвате. След приключване има и инструкции как да се тълкуват резултатите от самооценката, както е показано в доклада SkillsAct и паспорта на SkillsAct.

Последно, има тактики и съвети за подготовка на учениците за интервю за работа.

Заключения от ученето

  • Придобиване на дефиниция за самооценката на SkillsAct
  • Измерване на силните страни на учениците,по отношение на меките умения, включени в SkillsAct4VET модела
  • Установяване на области за подобрение на учениците
  • Насочване на учениците към следващата стъпка от интервюто за работа

Как се използва модула?

Преподавателите ще могат да напътстват учениците в:

  • провеждане на своята самооценка
  • интерпретиране на резултатите, използвайки доклада и паспорта за SkillsAct
  • рефлектиране върху резултатите и идентифициране на области за подобрение
  • подготовка за интервю за работа