SkillsAct4Vet – Training

Модул 1 - ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА

Въведение

Представяне на Модул 1

Това е встъпителният модул с акцент върху структурираните подготвителни действия, които трябва да бъдат изпълнени преди мобилността.

Модулът разглежда всяко от петте умения в пет раздела, всеки от които съдържа пет подраздела: въведение с кратко определение на уменията и трудностите, на които то отговаря, поведенчески показатели за идентифициране на всяко умение, обяснение значението на уменията за студентите по мобилност и свързаните с него под умения, както и съответните източници.

В края на всеки раздел има две упражнения с подробни стъпки за това как да ги изпълнявате с учениците.

Резултати от обучението

  • Запознаване с обучението, основано на уменията
  • Разбиране същността на всяко умение на модела Skills Act
  • Знания за това как да се работи с всяко умение със съответните дейности и упражнения

Как да използвате модула

Обучаващите ще могат да насочват студентите към:

  • разработване на основно разбиране за всяко едно от петте умения на модела Skills Act
  • осведомяване за това как тези умения могат да бъдат активирани на практика
  • това как да си взаимодействат като група и изразяват своята динамика в структурирани и интересни упражнения и дейности