Активиране на меките умения на учениците по мобилност

Добре дошли в SkilsAct4VET
e-platform for trainers

Електронната платформа SkillsAct4VET е предназначена за професионални и образователно ориентирани учители и обучаващи, които подкрепят студентите преди, по време на и след тяхната мобилност в чужбина.

Обучението е в съответствие с SkillsAct – модел, основан на умения, като се вземат предвид уменията, придобити от студентите в чужбина като истинско предимство. Студентите се връщат у дома заредени с нови идеи и знания, представляващи ценни възможности за бъдещото им развитие. Могат да бъдат двигател за растежа на пазара на труда в родната си страна.

Учебните материали са представени в 3 модула: преди, по време на и след мобилността и включват както теоретично, така и практическо, приложимо съдържание.

Първо можете да преминете през “Въведение и Насоки“, за да се запознаете с основните идеи и принципи на модела SkillsAct4VET. Натиснете бутона “Enter the Platform“, за да започнете курса.

Пожелаваме ви вълнуващо обучително пътешествие!

Въведение и Насоки

SkillsAct4VET: За какво стана на въпрос?

SkillsAct4VET е 24-месечен проект, стартиран от Tribeka заедно с Militos, М. В. Ломоносов, ADI, Българската индустриална асоциация, Beyond Research и Elidea – асоциирани психолози.

Основната цел на проекта е да се насърчи оценката на преносимите/трансверсалните умения, произтичащи от международните стажове.

Ползите от мобилността

Уменията, придобити от студентите в чужбина, са истинско предимство. Студентите се връщат у дома заредени с нови идеи и знания, представляващи ценни възможности за бъдещото им развитие. Могат да бъдат двигател за растежа на пазара на труда в родната си страна.

Размисълът върху потенциалното въздействие на международния стаж върху последващата кариера и образователни пътища на стажантите, изисква той да се разглежда като образователен опит.

Тези качества са част от реалния опит, който обучаващите в областта на VAT трябва да развият чрез педагогическа работа преди заминаването на студентите. В действителност обучителите в областта на Vat играят роля по време на подготовката на мисията и чрез насоки по време на и след преживяването. След приключване на стажа тази роля продължава да съществува чрез процесите на обучение, въведени при завръщането им в родните им страни, работата в мрежа и свидетелствата.

Междуличностните умения са по-субективни, свързани с психологията на индивида, като адаптация, отвореност към новости, гъвкавост или съпричастност. Стажът е опит за личностно развитие, създаващ индивидуалните умения, които трудно могат да бъдат придобити в следването/обучението.

Студентите, които предприемат стаж в чужбина, укрепват социалните си умения, като автономност, комуникация, умения за решаване на проблеми, културна отвореност и чувство за социално приобщаване. Международната мобилност е процъфтяваща реалност, която обаче не винаги взема на предвид характеристиките на всички.

Ролята на VET обучаващия през мобилността

Какво означава да си на обучение по мобилност? Означава да се преместиш от едно място на друго за определен период от време, да имаш работен опит (неформално образование) и да приложиш на практика, това което си научил в училище или по време на курс (формално образование) и да се върнеш на същото място с някои резултати – с ясна представа какво точно си научил. (Би било хубаво тук да се сложи инфографика)

Освен това когато говорим за мобилност, трябва да разграничим най-малко три основни стъпки:

 • Преди мобилността: подготовка
 • По време на мобилността: действие
 • След мобилността: оценка и анализ
 1. Има само два елемента, които можем да намерим и в трите стъпки, а именно: участникът и VAT обучаващият. Въпреки факта, че всичко е ново за участника, единственият човек, който има връзка с „преди„ и „по време на“ мобилността, този, който го придружава в това преживяване, е обучителят. Това е единствената връзка между „училището„ и „преживяването в чужбина“.
 2. Обучаващият е единственият, който има видима (и важна) роля в целия процес по време на:

Преди мобилността:

 • Като цяло той/тя е този, който ще придружи участниците в чужбина, и участва в подбора им;
 • Анализира автобиографиите и отношението на участниците;
 • Установява дали и кои меки умения, притежава участникът.

По време на мобилността:

 • Обучителят може да установи дали участникът е наясно, че притежава или че изобщо няма меки или твърди умения;
 • Ако притежава такива: обучаващият трябва да го запознае с тях и как да ги използва и прилага;
 • Ако все още не са налице: обучителят може да инструктира как да ги активира.

След края на мобилността:

 • Да помогне на участника да види и да разпознае подобренията;
 • Направете самооценка на цялостното преживяване, като вземете предвид и активирането на „меките“ умения.

За да се гарантира, че преживяването в чужбина, стажът, има страхотен и ясен резултат, е абсолютно важно да бъдат налице реални познания за целта на проекта/мобилността: обучителят е единственият човек, който знае началната точка (училището), участника, проекта и неговите цели. Ако добавим към всичко това знанията за това как да разпознаваме и подобряваме меките умения в участника, нямаме съмнение, че резултатът ще бъде страхотен и че ролята на обучаващият е абсолютно централна.

Как моделът SkillsAct4VET улеснява мобилността на студентите?

Процентът на младите хора, които виждат практиката извън родната си страна като възможност за развитие и разширяване на кръгозора си, се увеличава. Важността на практиката в чужбина е все по-ясна за компаниите и студентите, които виждат програмите за мобилност като страхотен шанс да подобрят своята кариера и да срещнат специфични лични нужди.

По този начин кандидатстването за мобилност в чужбина може да отговори на различни очаквания. Понякога мотивациите са много по-дълбоки, отколкото си мислим: да направим крачка назад от семейството си, демонстрирайки, че могат да стигнат далеч, да се изправят пред трудни ситуации без помощ и т.н.

Като част от проекта партньорите са разработили модел за оценка и категоризиране на меките умения, развити чрез международни стажове. Моделът е използван за създаване на специфични инструменти за обучение, които да подпомагат и насочват VAT обучаващите според техния опит. Освен това е създадена онлайн платформа за самооценка на меките умения на студентите. Тестът помага на участниците да проверят нивото на „меки умения“, което са развили в края на практиката.

Благодарение на теста за самооценка младите хора ще измерват по-обективно и ефективно своите меки умения.

VAT обучителите ще се възползват от инструментите и резултатите от проектите, като по този начин ще подобрят капацитета си да насочват младите хора по време на международното преживяване. По подобен начин гостуващите компании ще придобият повече способности/компетентности, за да предложат на младите хора силно формиращ опит, полезен за бъдещия им професионален живот.

Как да използвате модела SkillsAct4VET?

Проектът SkillsAct4VET разработва модела Skills Act, включващ основните меки умения, които чуждестранните студенти развиват по време на практиката им.

Основните европейски изследвания проучват меките умения на чуждестранните студенти с цел да се разберат по-добре различните европейски модели за измерване на меките умения и съчетаване на преживяването на международния стаж.

От изследването са идентифицирани 5 водещи меки умения, развити у студентите по време на техния стаж, които могат да бъдат видени по-долу:

Тези 5 меки умения са трансверсални компетентности, които студентите могат да подобрят по време на своята практика. Предполага се, че осъзнаването на техните меки умения дава на студентите повече възможности да идентифицират своите професионални/образователни цели и да подобрят шансовете си да ги постигнат.

Точно преди да заминат, студентите трябва да попълнят самооценката на Skills Act. Онлайн инструментът за самооценка е предназначен за студентите да могат да измерват своите меки умения чрез въпросник. Той е лесен за използване и може да се направи от самите тях без проблем. Петте „меки умения“ се измерват чрез въпроси с избор от няколко отговора. Тестът дава възможност да се измерят силните страни и подобренията по отношение на разглежданите меки умения.

След като се върне в родната си страна, учителят трябва да подготви индивидуално интервю с всеки ученик след завършване на онлайн самооценката. Интервюто ще предостави на студента пространство за размисъл върху практиката, подчертавайки както отрицателните, така и положителните преживявания. За тази цел ще бъде необходимо учителят да изготви доклада след приключване на самооценката на ученика, за да разполага с инструмент, чрез който да говори за трансверсални компетентности на студента. В центъра на интервюто трябва да бъдат преживяването на ученика и резултатите от теста, доколко ученикът ги вижда като съответстващи на очакванията, размишлявайки върху това дали са различни от това, което си е представял.

И интервюто, и тестът са два важни инструмента за подготовка за интервю за работа като последна стъпка от процеса.